Input:

307/2018 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 307/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. prosince 2018,
kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dluhopisech
Čl. I
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 137/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. Na konci textu § 1 se doplňují slova „ , včetně postupu při vydávání obdobných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky“.
2. V § 2 odst. 1 se slova „ , vydaný podle českého práva“ zrušují.
3. V § 2 odst. 3 se slova „Listinný dluhopis“ nahrazují slovy „Dluhopis, který není zaknihovaným cenným papírem ani imobilizovaným cenným papírem (dále jen „listinný dluhopis“),“.
4. V § 2 odst. 4 větě první se slova „stejný okamžik“ nahrazují slovy „stejné datum“.
5. V § 2 odst. 4 větě druhé se slova „a zaknihovaných cenných papírů“ zrušují.
6. V § 4 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Seznam vlastníků dluhopisů, které jsou zaknihovaným cenným papírem nebo imobilizovaným cenným papírem (dále jen „zaknihovaný dluhopis“), vede osoba vedoucí příslušnou evidenci investičních nástrojů.“.
7. V § 4 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
8. V § 4 odst. 2 větě první se slova „zápis o změně vlastníka v seznamu podle odstavce 1 věty první; emitent provede tento zápis“ nahrazují slovy „předložení dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem dluhopisu; emitent zapíše změnu vlastníka do seznamu podle odstavce 1 věty první“.
9. V § 4 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
10. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „hypoteční zástavní list“ nahrazují slovy „krytý dluhopis“.
11. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „ ; to se nevyžaduje v případě sběrného dluhopisu, plyne-li jmenovitá hodnota ze zápisu v příslušné evidenci“ zrušují.
12. V § 6 odst. 1 písm. e) se slovo „nižším“ zrušuje.
13. V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , případně informaci o tom, že má být dlužná částka splacena splátkami“.
14. V § 6 odst. 1 písm. g), h) a i) se slova „dluhopis vydaný jako zaknihovaný cenný papír nebo sběrný dluhopis“ nahrazují slovy „zaknihovaný dluhopis“.
15. V § 6 odst. 2 se slova „zaknihovaných dluhopisů“ nahrazují slovy „investičních nástrojů“.
16. V § 6 odst. 4 se slova „zaknihovaných cenných papírů“ nahrazují slovy „investičních nástrojů“.
17. V § 7 odst. 3 se slova „nebo sběrných dluhopisů“ zrušují a slova „oprávněné k vedení evidence“ se nahrazují slovy „vedoucí příslušnou evidenci investičních nástrojů“.
18. V § 7 odst. 4 se slova „a c)“ nahrazují slovy „nebo c)“ a slova „oprávněné k vedení jejich evidence“ se nahrazují slovy „vedoucí příslušnou evidenci investičních nástrojů“.