Input:

307/2013 Sb., Zákon o povinném značení lihu, ve znění účinném k 1.1.2021 Garance

č. 307/2013 Sb., Zákon o povinném značení lihu, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 12. září 2013
o povinném značení lihu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
308/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 331/2014 Sb.
změna neprovedena - před
nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 18, § 35 odst. 1 písm. b), § 36 odst. 4, § 40 odst. 2 písm. b), § 46, § 57, § 62 odst. 1 písm. i); nové přechodné ustanovení
331/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 46 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 2 odst. 2 a ustanovení části šesté
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem 47 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví
a) povinné značení lihu ve spotřebitelském balení pro účely správy spotřební daně z lihu,
b) podmínky nakládání s lihem a
c) působnost správních orgánů v souvislosti se značením lihu a s nakládáním s lihem.
§ 2
Výkon působnosti
(1) Působnost podle tohoto zákona vykonává správce spotřební daně z lihu (dále jen „správce daně“).
(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu s výjimkou řízení o přestupcích.
HLAVA II
VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
§ 3
Daňové území
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) daňovým územím České republiky území České republiky,
b) členským státem členský stát Evropské unie a území, které se podle zákona o spotřebních daních považuje za území členského státu Evropské unie,
c) třetí zemí třetí země a třetí území podle zákona o spotřebních daních.
§ 4
Líh
Lihem se pro účely tohoto zákona rozumí nedenaturovaný líh podle zákona o lihu včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích uvedených pod kódy kombinované nomenklatury 2207 a 2208 podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. lednu 2002, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových lihu.
§ 5
Spotřebitelské balení a jeho druh
(1) Spotřebitelským balením se pro účely tohoto zákona rozumí nádoba nebo jiný obal o objemu
a) do 1 litru, nebo
b) nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu vyrobenou ze skla.
(2) Druhem spotřebitelského balení se pro účely tohoto zákona rozumí spotřebitelské balení rozlišené podle jeho názvu a výrobce.
§ 6
Nakládání s lihem
Nakládáním s lihem se pro účely tohoto zákona rozumí výroba, zpracování, prodej nebo jiný převod, přeprava, doprava, skladování, převzetí, užití, držení, dovoz nebo vývoz lihu.
§ 7
Výroba a zpracování lihu
(1) Výrobou lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající ve výrobě lihu na daňovém území České republiky.
(2) Zpracováním lihu se pro účely tohoto zákona rozumí zpracování lihu podle zákona o spotřebních daních.
§ 8
Konečný prodej lihu
Konečným prodejem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu.
§ 9
Dovoz a vývoz lihu
(1) Dovozem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající v
a) dovozu lihu ze třetích zemí na daňové území České republiky,
b) vrácení lihu z celního režimu svobodného pásma,
c) dodání lihu pořízeného, vyrobeného nebo umístěného v členském státě na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu, nebo
d) zaslání lihu na daňové území České republiky pro osobní potřebu fyzické osoby nebo