Input:

306/2007 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 306/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. listopadu 2007,
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
Čl. I
V příloze vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002