Input:

305/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb. Garance

č. 305/1993 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 49/1997 Sb.]
ZÁKON
ze dne 8. prosince 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zrušuje se Sbor ozbrojené ochrany letišť.
Čl. II
1. Ustanovení hlavy IVa. včetně nadpisu se vypouští.
2. Za hlavu IX. se vkládá hlava IXa., která včetně nadpisu zní:
„Hlava IXa.
Státní letecká inspekce
§ 62a
(1) Zřizuje se správní úřad Státní letecká inspekce se sídlem v Praze, která je podřízena ministerstvu dopravy.
(2) V čele Státní letecké inspekce je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy.
(3) Státní letecká inspekce je právnickou osobou. Podrobnosti o organizaci Státní letecké inspekce se upraví statutem, který schválí ministr dopravy.
(4) Státní letecká inspekce je nástupnickým subjektem Státní letecké inspekce zřízené vyhláškou č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť, ve znění vyhlášky č. 104/1977 Sb.
§ 62b
(1) Státní letecká inspekce vykonává působnost podle tohoto zákona.
(2) Státní