Input:

304/1997 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb. Garance

č. 304/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. listopadu 1997,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se za slova „silniční dopravy“ vkládají tato slova: „silničními motorovými vozidly (dále jen „vozidlo“)“.
2. V § 2 odst. 1 se na konci připojují tato slova: „a při níž nedochází ke vzniku právního vztahu založeného smlouvou, jejímž předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí“.
3. V § 2 odst. 2 se za slova „přeprava osob“ vkládají slova „(linková osobní doprava, kyvadlová doprava, příležitostná doprava, taxislužba)“ a za slova „nebo věcí“ se vkládají slova „(nákladní doprava)“.
4. V § 2 odst. 3 se za písmenem b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) linkou souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty určené výchozí a konečnou zastávkou a ostatními zastávkami, na níž jsou pravidelně poskytovány přepravní služby podle platné licence a podle schváleného jízdního řádu,
d) spojem dopravní spojení v rámci linky, které je časově a místně určené jízdním řádem.“.
5. V § 2 odst. 5 v první větě se slova „pro cizí potřeby nebo pro vlastní potřeby“ vypouštějí.
6. V § 2 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které včetně poznámky č. 1a) znějí:
„(8) Náhradní autobusová doprava je veřejná linková doprava provozovaná namísto přerušené drážní dopravy na dráze celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo na dráze speciální.1a
(9) Integrovanou dopravou se rozumí zajišťování dopravní obslužnosti území města a příměstských oblastí jednotlivými dopravci v silniční dopravě společně nebo dopravci v silniční dopravě společně s dopravci v jiném druhu dopravy, pokud se dopravci podílejí na plnění přepravní smlouvy podle jednotných přepravních a tarifních podmínek.


1aZákon č. 266/1994 Sb., o dráhách.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.
7. § 3 odst. 1 písm. a) a b) včetně poznámek č. 3a) a 4) znějí:
„a) používat v silniční dopravě vozidlo, od jehož technické prohlídky a měření emisí neuplynula doba delší, než stanoví zvláštní předpis,3a
b) zajistit při organizaci práce řidičů dodržování doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku stanovených mezinárodní úmluvou, jíž je Česká republika vázána a která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů,4a prováděcím předpisem.


3aZákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
4Čl. 6, 7, 8 a 9 vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění vyhlášky č. 82/1984 Sb. a vyhlášky č. 80/1994 Sb.“.
8. § 3 odst. 2 zní:
„(2) Dopravce provozující silniční dopravu vozidly určenými k přepravě osob a vozidly určenými pro přepravu zvířat nebo věcí, jejichž užitná hmotnost přesahuje 3,5 tuny nebo celková hmotnost 6 tun, je povinen vést záznam o provozu vozidla. Tento záznam je povinen uchovávat po dobu pěti