Input:

303/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje Archiv

č. 303/2012 Sb.
[zrušeno č. 478/2012 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 11. září 2012,
kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje
Energetický regulační úřad stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 4 odst. 12 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:
Čl. I
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném vykazování biomasy a neobnovitelného zdroje, zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 502/2005 Sb.
Způsob výpočtu množství elektřiny vyrobené společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie
(1) Při výrobě elektrické energie současným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie se množství elektřiny z obnovitelného zdroje stanovuje podle vzorce
kde
i pořadové číslo kotle ve skupině
n počet kotlů ve skupině.
(2) V případě, že do společné parní sběrnice pracují jak kotle spoluspalující biomasu a neobnovitelné zdroje současně v jednom kotli, tak i