Input:

303/1990 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád Garance

č. 303/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. července 1990,
kterým se mění a doplňuje trestní řád
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb. a č. 178/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
§ 71 odst. 2 zní:
„(2) V řízení před soudem může vazba trvat nejvýše jeden rok. Je-li však obviněný stíhán pro trestný čin teroru (§ 93 a 93a), obecného ohrožení (§ 179 odst. 2, 3), nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů (§ 187 odst. 3), vraždy (§ 219),