Input:

302/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Garance

č. 302/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České televizi
Čl. I
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 132/2010 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se za slovo „republiky“ vkládají slova „za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu“.
2. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „a kulturní projekty“.
3. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:
„m) poskytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání,
n) poskytuje veřejnosti informace a obsah podle § 2 odst. 1 prostřednictvím internetových stránek a aplikací České televize.“.
4. V § 3a odstavec 3 zní:
„(3) Televizní programy, pořady a jejich části šířené prostřednictvím multiplexu veřejné služby může Česká televize digitálně šířit rovněž prostřednictvím družic a sítí elektronických komunikací.“.
5. V § 3a se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Česká televize nesmí umísťovat obchodní sdělení na své internetové stránky, pokud nejsou součástí audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.“.
6. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slovo „rozpočtu“ vkládají slova „ , plnění povinností České televize převádět a používat výnosy z vysílání reklam v souladu s tímto zákonem a zvláštním právním předpisem5a.


5aČl. II body 1 a 2 zákona č. 302/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.“.
„(2) Finanční zdroje používá Česká televize k plnění svých úkolů stanovených zákonem; finanční zdroje podle § 10 písm. a) lze použít pouze k plnění úkolů podle § 2, 3 a 3a.“.
7. V § 11 odstavec 2 zní:
8. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Česká televize čtvrtletně převádí výnos z reklam vysílaných na programu ČT 2 Státnímu fondu kultury České republiky, a to vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního čtvrtletí za předchozí kalendářní čtvrtletí. Z výnosu z reklam vysílaných na tomto programu si Česká televize odečte prokázané účelně vynaložené náklady spojené s výběrem a se správou výnosu z reklam vysílaných na něm. Výnos z reklam vysílaných na programu ČT 4 použije Česká televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. V období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 30. června 2012 převádí Česká televize z výnosu z reklam zařazených do vysílání na programech ČT 2 a ČT 4 částku 1 250 000 Kč na zvláštní účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání spravovaný Českým telekomunikačním úřadem, a to vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce za předchozí kalendářní