Input:

301/2016 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů, ve znění účinném k 24.4.2019 Garance

č. 301/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část šestou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. I
V § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) Českou národní bankou.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o bankách
Čl. II
V § 38 odst. 2 větě poslední zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova „nebo při“ nahrazují slovem „ , při“ a na konci textu věty se doplňují slova „nebo při plnění povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
Čl. III
V § 25b odst. 2 větě třetí zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova „nebo při“ nahrazují slovem „ , při“ a na konci textu věty se doplňují slova „nebo při plnění povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. IV
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona