Input:

30/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Archiv

č. 30/2008 Sb.
[zrušeno č. 134/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 16. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), se mění takto:
1. V § 6 odst. 3 se za slovo „prostředcích“ vkládají slova „a elektronických nástrojích“.
2. V § 7 odst. 4 se slova „kvalifikovaných dodavatelů“ nahrazují slovy „dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace“.
3. V § 7 odst. 5 písm. a) a b) se slova „kvalifikované dodavatele“ nahrazují slovy „dodavatele, kteří prokázali splnění kvalifikace,“.
4. V § 12 odst. 4 se slovo „Proti“ nahrazuje slovem „Pro“.
5. V § 14 odst. 1 se slova „165 288 000 Kč, jejímž hlavním předmětem je zhotovení stavby (dále jen „nadlimitní koncesní smlouva na stavby“)“ nahrazují slovy „finanční limit stanovený prováděcím právním předpisem, jejímž hlavním předmětem jsou stavební práce (dále jen „nadlimitní koncesní smlouva na stavební práce“)“.
6. V § 14 odst. 1 písm. b) se slovo „případný“ zrušuje.
7. V § 15 odst. 1 písm. a) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „stavební práce“.
8. V § 15 odst. 1 písm. b) se slova „165 288 000 Kč“ nahrazují slovy „finančního limitu stanoveného prováděcím právním