Input:

296/2010 Sb., Vyhláška o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace Garance

č. 296/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. října 2010
o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 36 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, k provedení § 23 odst. 7:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a) způsob sestavení finančního modelu a určení nadměrné kompenzace,
b) náklady, výnosy a provozní aktiva, které mohou být využity pro sestavení finančního modelu,
c) způsob, jakým náklady, výnosy a provozní aktiva dopravce prokazuje objednateli,
d) vymezení čistého příjmu a maximální dovolené míry výnosu na kapitál a
e) pravidla pro změny výše kompenzace.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výchozím finančním modelem model výnosů, nákladů a čistého příjmu, které mají vyplynout ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících,
b) výchozími náklady předpokládané ekonomicky odůvodněné náklady uvedené ve výchozím finančním modelu, které ovlivňují čistý příjem,
c) výchozími výnosy předpokládané výnosy, uvedené ve výchozím finančním modelu, které ovlivňují čistý příjem,
d) skutečnými náklady skutečné ekonomicky odůvodněné náklady dopravce v daném období,
e) skutečnými výnosy dosažené výnosy dopravce v daném období,
f) kompenzací částka, k jejíž úhradě se v daném období objednatel zavazuje na základě smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících,
g) čistým příjmem součet kompenzace a výnosů snížený o náklady a
h) provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek2) , který je nezbytně nutný k zajištění plnění závazku ze smlouvy.
§ 3
Výchozí finanční model a způsob určení nadměrné kompenzace
(1) Výchozí finanční model se sestavuje ve struktuře podle přílohy č. 1 k této vyhlášce v případě veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné drážní dopravě a podle přílohy č. 2 k této vyhlášce v případě veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě.
(2) Výchozí finanční model musí být sestaven tak, aby zahrnoval všechny předpoklady známé v době uzavření smlouvy a jejich očekávaný vývoj a aby čistý příjem nenabýval záporné hodnoty.
(3) V případě smlouvy o veřejných službách uzavřené na základě přímého zadání se jedná o nadměrnou kompenzaci, pokud v kterémkoli roce podle výchozího finančního modelu podíl čistého příjmu k provozním aktivům převýší maximální dovolenou míru výnosu na kapitál podle § 7.
§ 4
Náklady
(1) Není-li použit postup podle odstavce 2, do výchozích a skutečných nákladů se zahrnují
a) náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona o daních z příjmů3) , které jsou nutné k plnění závazku ze smlouvy, s výjimkou
1. odpisů podle zákona o daních z příjmů3) , místo kterých jsou uplatněny náklady ve výši účetních odpisů podle zákona o účetnictví4) ,
2. zůstatkové ceny prodaného a likvidovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
3. nákladů vynaložených dopravcem na propagaci jinou než vlastních služeb provozovaných na základě smlouvy o veřejných službách ve svých prostorách nebo vozidlech v