Input:

294/2011 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb. Archiv

č. 294/2011 Sb.
[zrušeno č. 201/2012 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. září 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.
Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb. a zákona č. 180/2007 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 12 a § 5 odst. 12 zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno b) zní:
„b) projektovaným výkonem nejvyšší výkon stanovený a zaručený dodavatelem, výrobcem nebo projektantem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu za stanovených podmínek, který je uveden v projektové dokumentaci stavby, ve vydaných závazných stanoviscích a povoleních podle § 17 zákona nebo v integrovaném povolení podle zákona o integrované prevenci6.“.
2. V § 3 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„b) zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek se při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5pohybuje v rozmezí následujících množství
1. 20 až 200 t včetně tuhých znečišťujících látek,
2. 30 až 300 t včetně oxidu siřičitého,
3. 0,4 až 4 t včetně chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor,
4. 1 až 10 t včetně těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,
5. 20 až 200 t včetně oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý,
6. 0,1 až 1 t včetně sulfanu,
7. 0,2 až 2 t včetně fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor,
8. 5 až 50 t včetně oxidu uhelnatého,
9. 5 až 10 t včetně amoniaku, nebo


5Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.“.
3. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
„(5) Za účelem kategorizace se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají u technologicky shodných zařízení jednoho provozovatele, jestliže se jedná o zdroje, které jsou umístěny ve stejné provozovně8a jejich emise jsou vypouštěny společným výduchem, bez ohledu na počet komínových průduchů, nebo by s ohledem na uspořádání mohly být vypouštěny společným výduchem bez ohledu na počet komínových průduchů. U malých zdrojů se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají pouze s parametry jiných malých zdrojů.


8Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Provozovatelé středních zdrojů