Input:

293/1993 Sb., Zákon o výkonu vazby, ve znění účinném k 1.1.2022 Garance

č. 293/1993 Sb., Zákon o výkonu vazby, ve znění účinném k 1.1.2022
ZÁKON
ze dne 10. listopadu 1993
o výkonu vazby
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
208/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, celkem 33 novelizačních bodů
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 7 odst. 1 písm. g
3/2002 Sb.
(k 7.1.2002)
mění § 15 odst. 2
218/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 26a odst. 1 a 2
52/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
mění 17 novelizačních bodů
539/2004 Sb.
(k 1.11.2004)
v § 14 vkládá nový odst. 3
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 3 odst. 2 a § 29 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 7 odst. 1 písm. d)
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 18, § 21 odst. 4 písm. g)
105/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 14 odst. 3
276/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 52 novelizačních bodů
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 23b
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší v § 21 odst. 6 písm. k)
57/2017 Sb.
(k 1.5.2017)
mění § 13a odst. 1
58/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 4 a § 10; vkládá nový § 3a
203/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění § 25 a § 26 odst. 1
165/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 16, § 21a, § 22, § 28a; vkládá § 28b a § 28c
220/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 16
220/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 17
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
HLAVA I
Základní ustanovení
§ 1
Účel zákona
Účelem zákona je upravit podmínky výkonu vazby v trestním řízení, zejména stanovit práva a povinnosti osob ve vazbě, postavení příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba”) a dalších osob při zajišťování výkonu vazby a upravit dozor nad tímto výkonem.
§ 2
Zásady výkonu vazby
Dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze na toho, kdo byl vzat do vazby (dále jen „obviněný”), hledět, jako by byl vinen. Během výkonu vazby smí být obviněný podroben jen těm omezením, která jsou nutná ke splnění účelu vazby z hlediska jejího důvodu1) a k zachování stanoveného vnitřního pořádku a bezpečnosti. Ve výkonu vazby nesmí být ponižována lidská důstojnost obviněného a nesmí být podrobován fyzickému ani psychickému nátlaku.
§ 3
Orgány zajišťující výkon vazby
(1)  Ostrahu obviněných a další úkoly vyplývající z výkonu vazby zajišťuje Vězeňská služba.
(2)  Vězeňská služba je vůči obviněnému oprávněna použít pouze taková omezení a donucovací prostředky, které připouští zákon.2) Použití těchto omezení a donucovacích prostředků oznámí Vězeňská služba bez zbytečného odkladu krajskému státnímu zastupitelství, které provádí dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby.
(3)  Při zajišťování výkonu práv obviněných Vězeňská služba spolupracuje s ostatními státními orgány, orgány územní samosprávy a s dalšími subjekty způsobem uvedeným ve zvláštních právních předpisech.
(4)  Zaměstnancem Vězeňské služby se pro účely tohoto zákona rozumí jak zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce ve Vězeňské službě, tak příslušník Vězeňské služby.
§ 3a
Poradní komise
(1)  K zajištění podmínek výkonu vazby a k ochraně práv obviněných zřídí ředitel věznice poradní komisi (dále jen „komise”) z odborníků, kteří zejména působí v oblasti práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování, kteří mohou spolupůsobit při výkonu vazby nebo kteří se mohou podílet na zajištění léčby obviněného. Členem komise nemůže být zaměstnanec Vězeňské služby.
(2)  Členy komise jmenuje s jejich souhlasem ministr spravedlnosti (dále jen „ministr”) na návrh ředitele věznice na dobu čtyř let, a to i opakovaně. Ředitel věznice ministrovi podává návrhy na jmenování členů komise prostřednictvím generálního ředitele Vězeňské služby. Komise se skládá minimálně z pěti členů.
(3)  Ministr odvolá člena komise, jestliže poruší závažným způsobem nebo opakovaně povinnosti vyplývající z členství v komisi, a to na návrh ředitele věznice nebo předsedy komise. Ředitel věznice ministrovi podává návrh na odvolání člena komise prostřednictvím generálního ředitele Vězeňské služby.
(4)  Činnost člena komise je jiným úkonem v obecném zájmu. Vězeňská služba poskytne členovi komise při cestách v souvislosti s výkonem činnosti cestovní náhrady ve stejném rozsahu, výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce pro zaměstnance v pracovním poměru; za pravidelné pracoviště člena komise se pro účely cestovních