Input:

292/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2013 Garance

č. 292/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část čtvrtou
383/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část pátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb. a zákona č. 309/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písmeno p) zní:
„p) pilotním projektem projekt technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi na základě lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného, směsi těžkých plynových olejů s vodou nebo projekt technologického vývoje ekologicky příznivých paliv vyrobených z nepotravinářských částí biomasy nebo z biologického odpadu; tyto projekty musí být schváleny Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem financí,“.
2. V § 6 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.
3. V § 12 odst. 1 se za slovo „uplatnit“ vkládá slovo „písemně“, slova „přede dnem jejich vydání“ se nahrazují slovy „před jejich vydáním“ a na konci odstavce se doplňuje věta „To se netýká uživatelů uvedených v § 53 odst. 8.“.
4. V § 12 odst. 3 a v § 13 odst. 1 se slova „§ 53 odst. 3 až 7“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 4 až 9“.
5. V § 21 odst. 7 se slova „(§ 77)“ nahrazují slovy „(§ 77 a 116a)“.
6. V § 21 odst. 17 se slova „(, 77 a 90)“ nahrazují slovy „(, 77, 90 a 116a)“.
7. V § 22 se na konci odstavce 19 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) opakovaně nedoplní zajištění daně ve lhůtě stanovené v § 21 odst. 10.“.
8. V § 23 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) V rozhodnutí o povolení jednorázového přijetí vybraných výrobků celní úřad uvede dobu jeho platnosti. Toto povolení platí 3 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
9. V § 28 odst. 9 větě druhé se za slovo „dopravce“ vkládají slova „ , provozovatel přijímajícího daňového skladu“.
10. V § 29 odst. 2 se za slova „České republiky“ vkládají slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 60 odst. 13)“.
11. V § 31 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V oznámení uvede datum zahájení dopravy.“.
12. V § 45 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených,“.
13. V § 45 odst. 2 písm. d) se za slova „95 %“ a slova „5 %“ vkládá slovo „objemových“.
14. V § 45 odst. 2 písm. e) a h) se za slova „85 %“ a slova „15 %“ vkládá slovo „objemových“.
15. V § 45 odst. 2 písm. f) se slova „d), e) a g) až j)“ nahrazují slovy „b) až e)