Input:

288/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa, ve znění nařízení vlády č. 90/2001 Sb., platné do 24.11.2004 Archiv

č. 288/2001 Sb.
[zrušeno č. 579/2004 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. července 2001,
kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa, ve znění nařízení vlády č. 90/2001 Sb.
Vláda nařizuje podle § 12 odst. 1 k provedení § 1 odst. 2 písm. c) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):
Čl. I
Nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa, ve znění nařízení vlády č. 90/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „v bodech 2 a 3“ nahrazují slovy „v bodech 2 až 5“.
2. V § 1 odst. 2 písm. a) se slova „na základě možnosti umístit množství jatečného skotu podle písmene b)“ nahrazují slovy „se zřetelem k předpokládanému bilančnímu přebytku jatečného skotu na trhu v České republice a možnostem jeho umístění“.
3. V § 1 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).
4. V § 1 odst. 2 písm. e) se slova „jatečného skotu“ nahrazují slovy „jednotlivých kategorií jatečného skotu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení“.
5. V § 1 odst. 3 se slova „ve Věstníku Ministerstva zemědělství“ nahrazují slovy „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ a slova „podle odstavce 2 písm. e)“ se nahrazují slovy „podle odstavce 2 písm. d)“.
6. V § 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
7. V § 2 odst. 2 se slova „§ 2 odst. 1 písm. d) a e)“ nahrazují slovy „odstavci 1 písm. c) a d)“.
8. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „§ 2 odst. 1 písm. b) a“ zrušují.
9. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní