Input:

287/2010 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví Archiv

č. 287/2010 Sb.
[zrušeno č. 383/2012 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 8. října 2010
o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 24 písm. d) až f) zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 2, § 7 odst. 5, § 9 odst. 3 a § 9 odst. 6 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) rozsah a postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a údajů o tunokilometrech,
b) náležitosti plánů pro zjišťování emisí a tunokilometrů,
c) podstatné změny pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech, které je nutné oznámit, a
d) formuláře žádosti o přidělení povolenek.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) letištěm odletu - letiště, na němž začíná let, který představuje činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze č. 1 zákona,
b) letištěm příletu - letiště, na němž končí let, který představuje činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze č. 1 zákona,
c) dvojicí letišť - dvojice tvořená letištěm odletu a příletu,
d) dokumentací o hmotnosti a vyvážení - dokumentace uvedená v mezinárodních2) , evropských3) nebo vnitrostátních předpisech,
e) cestujícími - osoby na palubě letadla během letu s výjimkou členů posádky,
f) užitečným zatížením - celková hmotnost nákladu, pošty, cestujících a zavazadel přepravovaných na palubě letadla během letu,
g) tunokilometrem - tuna užitečného zatížení přepravovaná na vzdálenost jednoho kilometru,
h) výkaz údajů o tunokilometrech - výkaz provozovatele letadla o celkovém množství tunokilometrů za kalendářní rok,
i) výkaz o ročních emisích CO2 - výkaz provozovatele letadla o celkovém množství vyprodukovaných emisí CO2 za kalendářní rok,
j) vsázkou - množství paliva podrobeného reprezentativnímu odběru vzorků a charakterizovaného a přemisťovaného v rámci jedné nakládky nebo opakovaně po určitou dobu,
k) podílem biomasy - hmotnostní podíl uhlíku biologického původu vztažený na hmotnost celkového uhlíku biologického i fosilního původu ve směsném palivu,
l) palivem z biomasy - biomasa spalovaná k energetickým účelům,
m) emisemi ze spalování - emise skleníkových plynů pocházející z exotermické reakce paliva s kyslíkem,
n) úrovní přesnosti - dosažená přesnost při stanovení aktivitních údajů, emisních faktorů, jakož i metodiky užitečného zatížení,
o) postupem zjišťování - postup stanovení emisí výpočtem a postup stanovení údajů o tunokilometrech, jakož i výběr úrovní přesnosti,
p) obdobím vykazování - období kalendářního roku, v němž jsou emise nebo údaje o tunokilometrech zjišťovány a vykazovány,
q) aktivitním údajem - informace o spotřebě paliva, vyjádřené v jednotkách hmotnosti (t),
r) emisním faktorem - faktor vycházející z obsahu uhlíku v palivech, vyjádřené v tCO2/TJ nebo tCO2/t,
s) zdrojem emisí - jednotlivé letadlo,
t) zdrojovým tokem -