Input:

286/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb., platné do 31.12.2004 Archiv

č. 286/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb., platné do 31.12.2004
[zrušeno č. 585/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 31. května 2002,
kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) O žádosti občana o dobrovolné převzetí branné povinnosti rozhoduje náčelník územní vojenské správy. V řízení o žádosti cizince o dobrovolné převzetí branné povinnosti se postupuje podle § 54 odst. 6.“.
2. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) osobám, které převzaly dobrovolně brannou povinnost, a to na základě jejich jednostranného prohlášení.“.
3. V § 5 odstavec 1 zní:
„(1) Zřizují se územní vojenské správy jako vojenské správní úřady prvního stupně a Hlavní doplňovací úřad jako vojenský správní úřad druhého stupně.“.
4. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně poznámek pod čarou č. 2a) a 2b) zní: „Jestliže je občan zbaven způsobilosti k právním úkonům, vyplní dotazník jeho opatrovník;2ajestliže je postižen vadou nebo nemocí, pro kterou není schopen dotazník vyplnit, učiní tak za něj osoba blízká.2b


2a§ 27 odst. 2 a 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2b§ 116 občanského zákoníku.“.
„(1) Základní služba trvá 12 měsíců; začíná dnem jejího nastoupení u vojenského útvaru nebo vojenského zařízení anebo vojenského záchranného útvaru7a(dále jen „vojenský útvar“) a končí dnem propuštění od vojenského útvaru.


7a§ 2 odst. 2 až 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb.“.
5. V § 7 odst. 2 se slova „datum narození,“ a slova „a přechodného“ zrušují.
6. V § 9 odst. 1 se slova „velitelství územní obrany“ nahrazují slovy „Hlavního doplňovacího úřadu“.
7. V § 9 odst. 3 se slova „datum narození,“ zrušují.
8. V § 10 odst. 2 se slova „velitelství územní obrany.“ nahrazují slovy „Hlavní doplňovací úřad.“.
9. V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Při odvodu lze pohovorem zjišťovat další znalosti a schopnosti brance a jeho zájem o výkon odborných činností v ozbrojených silách.“.
10. V § 11 odst. 5 se slovo „příslušné“ zrušuje.
11. V § 12 odst. 5 se slova „nevyléčitelnou nebo život ohrožující nemocí“ nahrazují slovy „těžkou formou nevyléčitelné nemoci“.
12. V § 12 odst. 6 se slova „zcela neschopných vojenské činné služby“ nahrazují slovy „zproštěných povinnosti dostavit se k pravidelnému odvodu“.
13. V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňují tato