Input:

284/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, platné do 31.12.2004 Archiv

č. 284/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, platné do 31.12.2004
[zrušeno č. 561/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 31. května 2002,
kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 3/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmena b) a c) znějí:
„b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c) krajské úřady,“.
2. V § 3 odst. 2 písm. e) se za slova „o přijetí ke studiu ve“ vkládají slova „vyšších odborných školách,“.
3. V § 3 odst. 2 se na konci písmena l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m) o uznání předchozího vzdělání.“.
4. § 4 včetně nadpisu zní:
㤠4
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) zpracovává návrh rozpisu rozpočtu v rozsahu podle § 8 odst. 2 pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle § 14 odst. 2 a 6 a předává jej krajskému úřadu,
b) zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle § 14 odst. 2 a 6 podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného ministerstvem podle § 12 odst. 5,
c) připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem podle § 8 odst. 3 závazným postupem a podle společných pokynů ministerstva a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu,
d) zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle § 14 odst. 2 a 6 pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným Ministerstvem financí,
e) shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle § 14 odst. 2 a 6 v termínech stanovených ministerstvem a předává je krajskému úřadu a ministerstvu, popřípadě jím pověřené organizaci.“.
5. V § 5 se nadpis „Orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazuje nadpisem „Krajský úřad“.
6. V § 5 se věta druhá zrušuje a nahrazuje se textem „Vedoucí útvaru obecního úřadu obce s rozšířenou působností odpovědného za výkon státní správy v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je jmenován a odvoláván se souhlasem krajského úřadu. Jmenování a odvolání podle věty první a druhé je bez předchozího souhlasu krajského úřadu neplatné.“.
7. V § 6 odst. 1 se slova „orgán kraje v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „krajský úřad“.
8. V § 6 odst. 1 větě první se slovo „územním“ nahrazuje slovem „správním“.
9. V § 7 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti“