Input:

284/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/19991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o ostatní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb., platné do 31.3.2002 Archiv

č. 284/1993 Sb.
[zrušeno č. 6/2002 Sb.]
ZÁKON
ze dne 10. listopadu 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o správní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V nadpisu nad § 4 se vypouštějí slova „okresních a obvodních“.
2. Za § 5b se vkládá nový § 5c, který zní:
㤠5c
(1) K řízení ve věcech, jež náležely ke dni účinnosti tohoto zákona do pravomoci vojenských soudů,4aje příslušný
a) obvodní soud pro Prahu 3, jestliže by jinak byl příslušný obvodní soud v obvodu městského soudu v Praze,
b) okresní soud Praha - západ, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Praze,
c) okresní soud v Českých Budějovicích, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Českých Budějovicích,
d) okresní soud v Plzni - město, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Plzni,
e) okresní soud v Litoměřicích, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Ústí nad Labem,
f) okresní soud v Hradci Králové, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Hradci Králové,
g) městský soud v Brně, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Brně,
h) okresní soud v Olomouci, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Ostravě.“.
3. Poznámka pod čarou č. 4a) zní:


„4a§ 14, 15 a § 20 odst. 3 zákona č. 141(1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.“.
4. § 16a včetně poznámky pod čarou č. 12ase vypouští.
5. V § 31 písm. c) se za slovy „jeho předsedou“ tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) stížnosti, k jejichž vyřízení by byl podle § 32 příslušný předseda okresního soudu, je-li obsahem téže stížnosti i stížnost, k jejímuž vyřízení je příslušný podle písmene a) nebo c).“.
Čl. II
1. Dnem účinnosti tohoto