Input:

282/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 282/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. března 2004,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb. a zákona č. 192/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 32 odst. 1 se za slova „volební výbor“ vkládá čárka a slova „výbor pro evropské záležitosti“.
2. V § 41 odst. 2 se za slovo „Výbor“ vkládá čárka a slova „pokud nepostupuje podle § 109a odst. 3,“.
3. V § 50 odst. 1 se na konci písmena z) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:
„za) usnášet se o vyjádřeních k návrhům aktů a dokumentů Evropských společenství a Evropské unie.“.
4. V § 86 odst. 3 se ve třetí větě za slova „nároky na státní rozpočet“ vkládají slova „ , rozpočty krajů a obcí“.
5. Za část patnáctou se vkládá nová část patnáctá A, která zní:
„ČÁST PATNÁCTÁ A
Projednávání záležitostí Evropské unie
§ 109a
(1) Vláda předkládá Sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti návrhy aktů Evropských společenství a Evropské unie. Vláda předkládá k návrhům uvedeným v předchozí větě své předběžné stanovisko. Vláda je povinna Sněmovně předkládat právní akty Evropských společenství a Evropské unie, a to ve stejné době, v jaké jsou předloženy Radě Evropské unie (dále jen „Rada“). Vláda předkládá i jiné návrhy aktů a dokumentů Evropských společenství a Evropské unie, pokud o tom rozhodne nebo pokud si jejich předložení vyžádá Sněmovna nebo její orgány.
(2) Návrhy aktů a jiných dokumentů Evropských společenství a Evropské unie projednává bez zbytečného odkladu výbor pro evropské záležitosti na základě předběžného stanoviska vlády. Výbor pro evropské záležitosti může takový návrh postoupit jinému věcně příslušnému výboru a zároveň může určit termín, do kterého má být návrh projednán.
(3) Předseda výboru pro evropské záležitosti nebo předseda věcně příslušného výboru postoupí usnesení ve věci návrhu aktů, personálních nominací do orgánů Evropské unie a jiných dokumentů podle odstavce 2 předsedovi Sněmovny a zároveň může do 8 dnů od přijetí tohoto usnesení požádat předsedu Sněmovny o jeho zařazení na pořad nejbližší schůze Sněmovny. O zařazení tohoto usnesení na pořad schůze Sněmovny může požádat i vláda. Usnesení podle předchozích vět se doručí všem poslancům nejméně 24 hodin před jeho projednáváním ve Sněmovně.
(4) Není-li usnesení v