Input:

282/1998 Sb., Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 1998 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon Garance

č. 282/1998 Sb.
NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky
Ústavní soud rozhodl dne 14. října 1998 v plénu o návrhu E. E. na zrušení § 160 odst. 2 trestního zákona č. 140/1961 Sb.
takto:
Návrh se zamítá.
Odůvodnění
I.
E. E. podala k Ústavnímu soudu ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 6 To 288/97, jímž bylo zamítnuto její odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 7. května 1997 sp.zn. 3 T 75/96. Tímto rozsudkem Obvodní soud pro Prahu 2 uznal navrhovatelku vinnou trestným činem přijímání úplatku podle ustanovení § 160 odst. 2 trestního zákona, jehož se dopustila tím, že v přesně nezjištěné době od počátku roku 1994 do června 1994 v Praze v kancelářích firmy Realit Real servis v nebytových prostorách v bazaru svědka J. M. a jinde požadovala pod příslibem, že zařídí u majetkové komise Obvodního úřadu Městské části Praha 2 nezvýšení nájemného v těchto prostorách, od J. M. a L. P. úplatek, který pak skutečně přijala ve formě zlatého řetízku a který vrátila poté, kdy L. P. ověřovala u starosty Městské části Praha 2 postup při zvyšování nájemného u nebytových prostor. Za tento trestný čin jí byl uložen trest odnětí svobody v trvání jednoho roku s podmíněným odkladem na dobu tří let.
Proti uvedenému rozsudku podala navrhovatelka odvolání, které Městský soud v Praze usnesením podle § 256 trestního řádu jako nedůvodné zamítl.
Navrhovatelka nesouhlasila s provedenými důkazy a s jejich právním hodnocením oběma soudy. Protože toto hodnocení podle jejího názoru souvisí s širokou a neurčitou formulací ustanovení § 160 odst. 2 trestního zákona, spojila navrhovatelka se svojí ústavní stížností návrh na zrušení § 160 odst. 2 trestního zákona. Jeho uplatněním - podle názoru navrhovatelky - nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti.
Po přezkoumání ústavní stížnosti dospěl Ústavní soud k závěru, že návrh splňuje všechny předpoklady ústavní stížnosti spojené s návrhem na zrušení části zákona podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, proto dle § 78 odst. 1 cit. zákona řízení přerušil a usnesením ze dne 4. března 1998 postoupil návrh na zrušení § 160 odst. 2 trestního zákona plénu k rozhodnutí podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky za použití § 78 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, neboť Městský soud v Praze opřel své rozhodnutí o napadené ustanovení zákona.
V odůvodnění svého návrhu na zrušení § 160 odst. 2 trestního zákona navrhovatelka poukázala na existující judikaturu, která se zabývá přijímáním úplatku podle § 160 odst. 2 trestního zákona, podle něhož se tohoto trestného činu dopouští ten, kdo v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu úplatek žádá. Uvedla, že tato judikatura pocházející převážně z dřívějšího období pod obstaráváním věcí obecného zájmu rozumí nejen rozhodovací činnost, ale i jinou činnost, která souvisí s plněním společensky významných úkolů (např. přípravu podkladů pro rozhodnutí). Stěžovatelka cituje stanovisko z publikace Novotný, Dolenský, Valo, Vokoun: Trestní právo hmotné - zvláštní část, podle něhož platná úprava