Input:

282/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních Archiv

č. 282/1995 Sb.
[zrušeno č. 187/2006 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 17. listopadu 1995,
kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 51a zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 155/1983 Sb., vyhlášky č. 79/1984 Sb., vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č. 59/1987 Sb., vyhlášky č. 148/1988 Sb., vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., vyhlášky č. 312/1993 Sb., vyhlášky č. 196/1994 Sb., vyhlášky č. 248/1994 Sb. a vyhlášky č. 207/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 písm. k) a l) zní:
„k) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních (oddíl třináctý),
l) poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu (oddíl čtrnáctý),“.
2. V § 5 se slova „pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu lázeňské péče“ nahrazují slovy včetně poznámky č. 41) „podle zvláštního předpisu41


41§ 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení.“.
„(3) Pojištění zaměstnance na nepravidelnou výpomoc podle odstavců 1 a 2 nevznikne, pokud jeho pracovní poměr má charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, které podle ujednání nemělo trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích.“.
3. V § 18 se slovo „organizace“ nahrazuje slovem „zaměstnavatele“.
4. V § 19 odst. 2 písm. a), v § 28 odst. 2 písm. a), v § 69 odst. 2 písm. a) a v § 81 odst. 2 písm. a) se slova „pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu poskytování lázeňské péče“ nahrazují slovy „uznaná podle zvláštního předpisu41“.
5. V § 19 odst. 2 písm. e), v § 28 odst. 2