Input:

282/1991 Sb., Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 282/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. června 1991
o České inspekci životního prostředí o její působnosti v ochraně lesa
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
149/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 4 doplňuje písm. e), mění poznámky pod čarou 1a) , 1b) a 2)
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 4 a v § 5 odst. 3 nahrazuje slova
167/2008 Sb.
(k 17.8.2008)
v § 4 nahrazuje slova
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 1a
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 1 a § 7
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1 odst. 2 a 3
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 4, § 5, § 6 a § 8
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
(1) Zřizuje se Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) jako orgán státní správy, který je podřízen ministerstvu životního prostředí České republiky (dále jen „ministerstvo“).
(2) Inspekce se člení na ústředí a oblastní inspektoráty. V čele inspekce je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. V čele oblastního inspektorátu je vedoucí; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(3) Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
(4) Působnost inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí stanoví tento zákon a další zákony.
(5) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se při výkonu kontroly podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů6) prokazují průkazem inspekce, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole7) .
§ 1a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Inspekci
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
ČÁST DRUHÁ
PŮSOBNOST INSPEKCE V OCHRANĚ LESA
§ 2
Inspekce dozírá na dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako složky