Input:

280/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2005 Garance

č. 280/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. dubna 2004,
kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
669/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v části druhé čl. IV ruší bod 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb. a zákona č. 212/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 zní:
„(1) Tento zákon upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „družstevní záložna“). Tento zákon rovněž upravuje dohled nad družstevními záložnami, který vykonává Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (dále jen „Úřad“), a pojištění vkladů v družstevních záložnách.“.
2. V § 1 odst. 3 se slovo „převážně“ zrušuje, za slovo „rozumí“ se vkládá slovo „zejména“, slovo „záruk“ se nahrazuje slovem „ručení“ a slova „ , a které dále poskytuje svým členům další služby pro uspokojování jejich potřeb“ se zrušují.
3. V § 1 odst. 4 se slova „Obchodní jméno“ nahrazují slovy „Obchodní firma (dále jen „firma“)“.
4. V § 1 odst. 5 se slovo „činnost“ nahrazuje slovem „podnikání“.
5. V § 1 odst. 6 písm. b) se slova „výkonu své činnosti“ nahrazují slovy „svém podnikání“ a slova „vykonávat činnost“ se nahrazují slovem „podnikat“.
6. V § 1 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) nesmí uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných podmínek pro družstevní záložnu, zejména takové, které zavazují družstevní záložnu k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění nápadně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě; porušení této podmínky zakládá neplatnost smlouvy, přičemž tato neplatnost se posuzuje podle ustanovení obchodního zákoníku upravujících obchodní závazkové smlouvy.“.
7. V § 1 odst. 7 se slova „o činnosti a hospodaření družstevní záložny (dále jen „výroční zpráva“)“ zrušují, ve větě prvé se slovo „jejichž“ nahrazuje slovem „jejíž“ a slova „na návrh Úřadu Ministerstvo financí právním předpisem podle tohoto zákona“ se nahrazují slovem „vyhláška“.
8. V § 1 odst. 8 se slova „podle zvláštního zákona3bnení možné“ nahrazují slovy „a zastavení podniku nebo jeho části je nepřípustné“.
9. V § 1 odst. 9 se slovo „jmění“ nahrazuje slovem „kapitálu“ a slova „kontrolu v právnické osobě“ se nahrazují slovy