Input:

28/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, platné do 30.4.2004 Archiv

č. 28/2000 Sb.
[zrušeno č. 40/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. ledna 2000,
kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 3) a 3a) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až l) se označují jako písmena b) až h) a písmena k) a l) se označují jako písmena i) a j).
2. V § 1 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) nákup uměleckých historických nebo sbírkových předmětů uskutečňovaných na veřejných dražbách podle zvláštního předpisu a nákup knihovních fondů jako celku,4b“.
3. V § 1 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) plnění veřejné zakázky, které poskytuje v celém rozsahu právnická osoba zřízená za tím účelem zadávajícím ministerstvem, jiným správním úřadem nebo územním samosprávným celkem,“.
4. V § 1 odst. 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 4c) zní:
„e) závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílejí veřejné finanční prostředky,4c


4cNapříklad § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., § 47 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb., § 5 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, § 5 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb., § 10 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.“.
5. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až t), která včetně poznámky pod čarou č. 4e) znějí:
„k) nákupy majetku a služeb strategického charakteru schválené vládou České republiky, které souvisí s integrací a členstvím České republiky v Severoatlantické alianci,
l) zakázky související s poskytováním zahraniční rozvojové a humanitární pomoci vládou České republiky v případech nebezpečí z prodlení,
m) zakázky na výrobky a služby, jejichž odběratelem je stát a dodavatelem Vězeňská služba České republiky,
n) nákup cenin, u nichž nelze uplatnit výběr v jejich hodnotě dané zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím cenového orgánu,
o) přibrání znalce, popř. státního ústavu pro účely soudního řízení nebo správního řízení,4e
p) zakázky, jejichž předmětem je vypořádání pohledávek vůči zahraničí, které jsou evidovány ve státních finančních aktivech České republiky a které vznikly z rozhodnutí orgánů státní správy v souvislosti s poskytnutými úvěry, půjčkami, finančními vklady nebo při realizaci vzájemných zúčtovacích vztahů, pokud vláda nerozhodne jinak,
r) zakázky pro nákup vody, jsou-li zadavateli výrobci, přepravci nebo distributoři pitné vody,
s) zakázky pro nákup energie nebo paliv pro výrobu energie, jsou-li zadavateli výrobci, přepravci nebo distributoři elektřiny nebo tepla, přepravci nebo