Input:

279/2019 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy Garance

č. 279/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. října 2019,
kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. I
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 25 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
„(6) Na žádost fyzické osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) a d), odstavci 5 a v § 25a odst. 1 písm. a) vydá matriční úřad k matričnímu dokladu vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie30(dále jen „vícejazyčný standardní formulář“).


30Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
2. V § 25b odst. 1 se slova „nebo povolí“ nahrazují slovem „ , povolí“ a za slova „matriční knihy“ se vkládají slova „nebo v matriční knize vyhledávat“.
3. V § 25b odst. 2 se za číslo „1958“ vkládají slova „nebo v nich vyhledávat“.
4. V § 36 se slova „(dále jen „vysvědčení“)“ zrušují.
5. V § 45 se za slovo „Vysvědčení“ vkládají slova „o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“.
6. V § 46 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „obsahuje“ nahrazuje slovy „o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství obsahují“.
7. V § 46 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „vysvědčení“ vkládají slova „o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“.
8. V § 46 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Na žádost snoubence nebo osoby, která chce vstoupit do partnerství, vydá matriční úřad k vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo k vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vícejazyčný standardní formulář.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
9. V § 46 odstavec 4 zní:
„(4) Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.“.
10. V § 46 odst. 5 se slova „se vydává“ nahrazují