Input:

278/2009 Sb., Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví, ve znění účinném k 1.12.2018 Garance

č. 278/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. července 2009
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část první
170/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. II
V zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., § 6 včetně poznámek pod čarou č. 7, 10 a 11 zní:
㤠6
Rezervy v pojišťovnictví
(1) Z technických rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího pojišťovnictví7) se pro účely zjištění základu daně z příjmů v období, za které se podává daňové přiznání, uznává tvorba rezerv zaúčtovaná podle tuzemského zákona upravujícího účetnictví1a), která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to
a) z technických rezerv na neživotní pojištění10) tvorba
1. rezervy na nezasloužené pojistné,
2. rezervy na pojistná plnění,
3. rezervy na prémie a slevy,
4. vyrovnávací rezervy,
5. rezervy pojistného neživotních pojištění a
6. rezervy na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů podle zákona upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
b) z technických rezerv na životní pojištění11) tvorba
1. rezervy na nezasloužené pojistné,
2. rezervy na pojistná plnění,
3. rezervy pojistného životních pojištění,
4. rezervy na prémie a slevy,
5. rezervy životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník,
6. rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů,
7. rezervy pojistného neživotních pojištění.
(2) U poplatníka se sídlem mimo území České republiky je tvorba technických rezerv výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů maximálně do výše, kterou by mohl uplatnit poplatník se sídlem na území České republiky.


7Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
10§ 51 odst. 3 a § 60 až 68 zákona č. 277/2009 Sb.
11§ 51 odst. 2 a § 60 až 68 zákona č. 277/2009 Sb.“.
Čl. III
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 6 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období roku 2010.
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 170/2018 Sb. k 1.12.2018)