Input:

276/2003 Sb., Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2021 Garance

č. 276/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. srpna 2003
o Antarktidě a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
tisková oprava uveřejněná v částce 99 z roku 2003
 
 
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 9 mění odst. 3 a ruší odst. 4
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část jedenáctou
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 7 odst. 3 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. b) a vkládá nový § 25a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 27 odst. 9
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 24 písm. e) a § 27
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 27 odst. 7
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a předmět zákona
(1) Účelem tohoto zákona je zajistit dodržování mezinárodních závazků České republiky týkajících se Antarktidy, zejména zajistit všestrannou ochranu životního prostředí Antarktidy jako přírodní rezervace zasvěcené míru a vědě v souladu se Smlouvou o Antarktidě1) (dále jen „Smlouva“) a Protokolem o ochraně životního prostředí ke Smlouvě2) (dále jen „Protokol“).
(2) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti státních občanů České republiky,3) právnických osob se sídlem na území České republiky a osob bez státní příslušnosti, které mají trvalý pobyt na území České republiky, pokud se účastní činností v Antarktidě,
b) práva a povinnosti cizinců,4) kteří nepatří do kategorie osob uvedených v článku VIII odst. 1 Smlouvy, pokud se účastní výpravy do Antarktidy, která je organizována v České republice nebo místo jejího konečného odjezdu je v České republice,
c) související výkon státní správy.
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) Antarktidou oblast na jih od 60. rovnoběžky jižní šířky, včetně plovoucích ledovců,
b) životním prostředím Antarktidy vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka v Antarktidě a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda ve všech skupenstvích, horniny, půda, organismy, energie a ekosystémy5) včetně ekosystémů závislých a přidružených,
c) zvláště chráněným antarktickým územím oblast Antarktidy, která byla takto označena v souladu s Protokolem,
d) historickým místem nebo památníkem místo nebo objekt, které byly registrovány v souladu s Protokolem,
e) škodlivou kapalnou látkou škodlivá kapalná látka definovaná v příloze II k Úmluvě o zabránění znečišťování z lodí,6)
f) ropou ropná surovina vyskytující se v přírodě,
g) sladkovodním systémem tekoucí a stojatá sladká voda.
ČÁST DRUHÁ
ZÁSADY OCHRANY A VYUŽÍVÁNÍ
ANTARKTIDY
§ 3
Základní principy ochrany Antarktidy
(1) Osoby uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a b) (dále jen „české osoby“) jsou povinny chovat se v souladu se Smlouvou, Protokolem a s dalšími mezinárodními závazky týkajícími se Antarktidy, kterými je Česká republika vázána.
(2) České osoby, které se chtějí účastnit činností v Antarktidě, musí je plánovat a provádět tak, aby byly na nejnižší možnou míru omezeny nepříznivé účinky na životní prostředí Antarktidy.
(3) Zakazuje se poškozovat životní prostředí Antarktidy nad míru stanovenou Protokolem a tímto zákonem.
(4) Zakazuje se ohrožovat, poškozovat nebo ničit historická místa nebo památníky v Antarktidě.
§ 4
Antarktidu lze využívat jen pro mírové účely.7)
§ 5
Činnosti týkající se nerostných zdrojů v Antarktidě
(1) Zakazuje se vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů v Antarktidě s výjimkou vědeckého výzkumu nerostných zdrojů8) prováděného na základě povolení podle tohoto zákona.9)
(2) Dále se zakazuje sběr nerostů a paleontologických nálezů a jejich vývoz s výjimkou jejich sběru a vývozu prováděného v rámci vědeckého výzkumu nerostných zdrojů povoleného podle