Input:

272/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2015 Garance

č. 272/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2015
ZÁKON
ze dne 23. července 2009,
kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. I
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 479/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:
„c)  není členem politické strany, politického hnutí, odborové organizace, nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob,”.
2. V § 4 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Služební orgán je oprávněn si za účelem ověření trestní bezúhonnosti uchazeče vyžádat opis z evidence Rejstříku trestů.”.
3. V § 6 odst. 5 se za slovo „studiem” vkládají slova „nebo výcvikem” a věta druhá se nahrazuje větou „Výcvikem se rozumí vojenská příprava k získání základních vojenských znalostí a dovedností nezbytných k výkonu služby vojáka.”.
4. V § 6 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7)  Vláda stanoví nařízením seznam činností vojáků, stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a hodnosti.”.
5. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2)  Stanovují se tyto hodnostní sbory a hodnosti:
a)  hodnostní sbor mužstvo - hodnosti vojín, svobodník,
b)  hodnostní sbor poddůstojníci - hodnosti desátník, četař, rotný,
c)  hodnostní sbor praporčíci - hodnosti rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík, štábní praporčík,
d)  hodnostní sbor nižší důstojníci - hodnosti poručík, nadporučík, kapitán,
e)  hodnostní sbor vyšší důstojníci - hodnosti major, podplukovník, plukovník,
f)  hodnostní sbor generálové - hodnosti brigádní generál, generálmajor, generálporučík, armádní generál.”.
6. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3)  Pro vojáky, kteří se připravují k výkonu služby studiem nebo výcvikem, s výjimkou doktorského studijního programu, se