Input:

272/2006 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena Archiv

č. 272/2006 Sb.
[zrušeno č. 233/2009 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 19. května 2006,
kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena
Česká národní banka stanoví podle § 2a odst. 11 písm. a) a b) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví seznam listin a jejich náležitosti související s činností spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „družstevní záložna“) k prokázání
a) odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených do funkce členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídících funkcí v družstevní záložně (dále jen „řídící osoba“),
b) způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena (dále jen „kvalifikovaná účast“).
§ 2
Listiny a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti řídící osoby
(1) K prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti řídící osoby podle § 2a odst. 11 písm. a) zákona se předkládají České národní bance tyto listiny:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů řídící osoby podle podmínek uvedených v § 2a odst. 9 zákona,
b) profesní životopis řídící osoby s uvedením zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství řídící osoby v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných právnických osob, včetně již ukončených, které souvisejí s činnostmi uvedenými v § 3 odst. 1 zákona; pokud řídící osoba zastávala vedoucí funkce, uvede ve všech případech rozsah svěřených pravomocí a odpovědností a počet osob jí řízených,
c) doklady o dosaženém vzdělání řídící osoby nebo jejich ověřené kopie podle § 2a odst. 10 zákona,
d) stručná koncepce výkonu funkce řídící osoby,
e) dotazník podle přílohy č. 1 této vyhlášky vyplněný řídící osobou,
f) prohlášení řídící osoby, že veškeré jí předložené listiny jsou aktuální, úplné a pravdivé.
(2) Nad rámec požadovaných listin uvedených v odstavci 1 mohou být předloženy další listiny k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti řídící osoby, například reference nebo pracovní posudek1) .
(3) Dále se předloží České národní bance popis pracovní náplně funkce, do které je řídící osoba zvolena nebo navržena, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci. Tento doklad může