Input:

27/2000 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 27/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. ledna 2000,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část pátou
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část desátou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části šestou a sedmou
256/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část čtvrtou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Čl. I
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 363/1999 Sb., se mění takto:
1. § 41 se zrušuje.
2. V příloze č. 2 ve skupině 214: Ostatní - ve sloupci 1 se text „Provádění dražeb mimo soudní výkon rozhodnutí“ nahrazuje textem „Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách“.
Ve sloupci 2 se číslice „5“ nahrazuje číslicí „3“.
Ve sloupci 3 se text „Zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci, ve znění zákona č. 513/1991 Sb.“ nahrazuje textem „Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.“.
3. V příloze č. 3 ve skupině 314: Ostatní - ve sloupci 1 se doplňuje nový obor „Provádění veřejných dražeb“.
Ve sloupci 2 se doplňují slova „vysokoškolské vzdělání, 1 rok praxe v dražební nebo realitní činnosti nebo středoškolské vzdělání a 5 let praxe v dražební nebo realitní činnosti“.
Ve sloupci 3 se doplňují slova „stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj“.
Ve sloupci 4 se doplňují slova „Ministerstvo pro místní rozvoj“.
Ve sloupci 5 se doplňují slova „§ 6 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.“.
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 256/2013 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Čl. III
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb., se mění takto:
1. § 14 včetně poznámky pod čarou č. 5b) zní:
„(1) Privatizaci majetku uskutečňuje Fond prodejem na základě smlouvy uzavřené s kupujícím nebo veřejnou dražbou; při veřejné dražbě se postupuje podle zvláštního právního předpisu.5bVýběr dražebníka provádí Fond.
(2) Při vkladu privatizovaného majetku do základního jmění obchodní společnosti postupuje Fond v souladu se zvláštními předpisy5a s odchylkami stanovenými tímto zákonem.


5bZákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.“.
2. V § 19 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Je-li majetek privatizován veřejnou dražbou, platí pro předání a převzetí věcí zahrnutých do privatizovaného majetku, jakož i pro přechod pohledávek a závazků souvisejících s