Input:

268/1990 Sb., Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 76/1957 Ú. l. o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity) Garance

č. 268/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. června 1990,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České republiky a ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské republiky podle § 51 odst. 4 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 180/1990 Sb., a podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 116/1967 Sb., zákona č. 103/1988 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, Ústřední rady odborů a státního úřadu sociálního zabezpečení č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity), se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se vypouštějí slova „podle zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení“.
2. V § 2 se na konci věty první připojují tato slova: „pokud nezanikl již dříve.“; věta druhá se vypouští.
3. § 4 a 5 zní:
㤠4
Zdravotní stav zaměstnance neschopného práce posuzuje pro účely uznání invalidity nebo částečné invalidity příslušný státní orgán.
§ 5
(1) Rozhodnutí o tom, že zaměstnanec neschopný práce je invalidní nebo částečně invalidní, se oznámí zaměstnanci a vyrozumí se o něm také lékařská poradní komise, která dala podnět k posouzení zaměstnancova zdravotního stavu. Při oznámení rozhodnutí se zaměstnanci doporučí, aby co nejdříve požádal o přiznání invalidního (částečného invalidního) důchodu se zřetelem k tomu, že se mu zastaví výplata nemocenského podle ustanovení § 8.
(2) Jestliže příslušný státní orgán dospěl k závěru, že zaměstnanec neschopný práce není invalidní ani částečně invalidní, sdělí svůj posudek zaměstnanci a lékařské poradní komisi, která dala podnět k posouzení zaměstnancova zdravotního stavu. Rozhodnutí se v takovém případě nevydává.“.
4. § 6 odst. 1 zní:
„(1) Proti rozhodnutí podle § 5 odst. 1 lze podat