Input:

265/2010 Sb., Vyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích Archiv

č. 265/2010 Sb.
[zrušeno č. 350/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2010
o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 22 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 371/2008 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví pro chemické přípravky klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 písm. a) až n) zákona (dále jen „chemické přípravky“)
a) náležitosti poskytování informací o účincích těchto přípravků na zdraví včetně informací o jejich složení a fyzikálně-chemických vlastnostech s využitím programu Chemické látky a přípravky (CHLAP),
b) formu elektronické podoby informací podle písmene a) a datové rozhraní.
§ 2
Náležitosti poskytování informací, forma jejich elektronické podoby a datového rozhraní
(1) Náležitosti poskytování informací o chemických přípravcích podle § 1 odst. 1 písm. a) jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Forma elektronické podoby informací o chemických přípravcích a datového rozhraní je stanovena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Jde-li o informace z bezpečnostního listu podle přímo použitelného předpisu EU, které jsou v příloze č. 1 k této vyhlášce uvedeny jako nepovinné, poskytují se též v náležitostech, formě a datovém rozhraní podle této vyhlášky. Informace podle čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081) nejsou určeny pro předávání dalším subjektům.
§ 3
Přechodné ustanovení
Podle této vyhlášky postupují zhotovitelé nebo dovozci, kteří poprvé uvedli na trh chemické přípravky po nabytí účinnosti této vyhlášky.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2010.
 
Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 265/2010 Sb.
Náležitosti poskytovaných informací o přípravcích
Datum vyhotovení
Datum revize
 
 
1.
Identifikace přípravku a společnosti/podniku
1.1
Identifikace přípravku***
1.1.1
Další názvy přípravku
1.1.2
Identifikační číslo (IČ / VAT)
1.2
Použití přípravku***
1.2.1
Účel použití
1.3
Identifikace společnosti nebo podniku
1.3.1
Identifikace výrobce v ES (mimo ČR)
1.3.1.1
Jméno nebo obchodní jméno
1.3.1.2
Místo podnikání nebo sídlo
1.3.1.3
Telefon/Fax/www
1.3.1.4
Telefonní číslo pro naléhavé situace
1.3.1.5
E-mail osoby odpovědné za bezpečnostní list
1.3.2
Identifikace zhotovitele/dovozce/následného uživatele v ČR (IČ) ***
1.3.2.1
Jméno nebo obchodní jméno***
1.3.2.2
Místo podnikání nebo sídlo***
1.3.2.3
Telefon/Fax/www* * *
1.3.2.4
Telefonní číslo pro naléhavé situace***
1.3.2.5
E-mail osoby odpovědné za bezpečnostní list***
1.4
Telefonní číslo pro naléhavé situace při ohrožení života a zdraví v ČR
1.4.1
Nouzové telefonní číslo - nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402
1.4.2
Adresa*** Toxikologické informační středisko (TIS),
 
Klinika nemocí z povolání.
 
Na Bojišti 1
 
128 08 Praha 2


***Takto označené položky musí být vyplněny povinně.
 
 
2.
Identifikace nebezpečnosti
2.1
Přípravek je klasifikován jako nebezpečný***
2.2
Údaje o nebezpečnosti a klasifikace/označování přípravku