Input:

265/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění účinném k 1.9.2019 Garance

č. 265/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany
ze dne 5. listopadu 1999,
kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
455/2002 Sb.
(k 1.11.2002)
mění § 1 odst. 1 písm. a) až c)
390/2005 Sb.
(k 1.11.2005)
v § 1 odst. 1 doplňuje písm. d), v § 2 nové znění odst. 1, nová přechodná ustanovení
232/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 1 a § 2; nové přechodné ustanovení
130/2012 Sb.
(k 1.5.2012)
mění § 1 odst. 2; nové přechodné ustanovení
171/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění § 1 a § 2; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo obrany stanoví podle § 5 odst. 6 a § 60 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
§ 1
Stanovení doby setrvání ve služebním poměru
(1) Doba setrvání ve služebním poměru po skončení studia vojáka z povolání (dále jen „voják“) se stanoví:
a) u prezenčního nebo denního studia ve školách v České republice a v kurzech v České republice trvajících nepřetržitě déle než 5 měsíců nebo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč uhrazené Ministerstvem obrany, na dobu dvojnásobku doby trvání studia nejméně však na 1 měsíc,,
b) u studia v zahraničí nebo při vyslání ke studiu v zahraničí v rámci studijního programu školy v České republice trvajícího nejméně 30 dnů, anebo které je hrazené Ministerstvem obrany v hodnotě vyšší než 100 000 Kč, na dobu tří měsíců, zvýšenou vždy o další 3 měsíce za každý další měsíc studia nebo za každých dalších 100 000 Kč uhrazených za studium, nejvýše však na 10 let,
c) u studia při výkonu služby nebo v kurzech, které jsou Ministerstvem obrany hrazené v hodnotě vyšší než 50 000 Kč nebo v nichž výuka v rámci studia trvajícího déle než 10 měsíců probíhá formou studijních soustředění, na dobu shodnou s dobou trvání studia, nejméně však na 1 měsíc,
 
 
d) u prezenčního nebo denního studia ve školách v České republice a v kurzech v České republice trvajících nepřetržitě déle než 5 měsíců, spojených s výcvikem pilotů a letovodů, na dobu trojapůlnásobku doby trvání studia,
e) u specializované přípravy lékařů a farmaceutů do doby získání certifikátu o absolvování základního kmene podle právního předpisu upravujícího podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta4) na dobu shodnou s dobou trvání přípravy.
(2) Plnění povinnosti k setrvání ve služebním poměru po skončení studia nastává prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po skončení studia. Nebyla-li splněna dřívější povinnost k setrvání ve služebním poměru po ukončení studia, pak plnění dohodnuté doby nastává až prvním dnem následujícím po splnění této dřívější povinnosti. Doba studia, ze kterého vzniká povinnost k setrvání ve služebním poměru, se započítává pouze jednou, a to pouze do plnění dřívější povinnosti.
(3) Dobou trvání studia se rozumí doba ode dne zahájení studia do dne skončení