Input:

264/1990 Sb., Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu Garance

č. 264/1990 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 288/1995 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva vnitra
ze dne 25. června 1990,
kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu
Federální ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 7 odst. 2 a § 62 zákona č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb.:
Čl. I
Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 odst. 2 zní:
„(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen
a) připojit lékařský posudek o fyzické a duševní způsobilosti k používání zbraně,
b) připojit potvrzení zaměstnavatele nebo národního výboru, popřípadě předložit k nahlédnutí platnou koncesi, žádá-li o vydání zbrojního průkazu na kulovou zbraň používanou v souvislosti s výkonem povolání nebo zaměstnání,
c) předložit k nahlédnutí platný lovecký lístek, žádá-li o vydání zbrojního průkazu na kulovou zbraň určenou pro lovecké účely,
d) předložit k nahlédnutí platný doklad o dosažení příslušné výkonnostní třídy, žádá-li o vydání zbrojního průkazu na kulovou zbraň pro sportovní účely.“.
2. § 1 odst. 3 se vypouští.
3. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:
㤠1a
(1) Za zbraň určenou pro lovecké účely se považuje zbraň, jejíž držení a nošení má být povoleno držiteli platného loveckého lístku k výkonu práva