Input:

262/2011 Sb., Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění účinném k 1.8.2016 Garance

č. 262/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. července 2011
o účastnících odboje a odporu proti komunismu
PREAMBULE
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 7 odst. 6 a 8
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá nový § 7a
195/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 6 a § 7; nová přechodná ustanovení
Parlament České republiky,
jsa veden vůlí vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie,
jsa odhodlán trvale připomínat ideály vlastenectví, cti, statečnosti a sebeobětování dalším generacím,
vyslovuje hlubokou lítost nad nevinnými oběťmi teroru komunistického režimu
a vycházeje ze zásad, které vtělil do zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu,
se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚČASTNÍCI ODBOJE A ODPORU PROTI KOMUNISMU
§ 1
Předmět zákona
Tento zákon vymezuje odboj a odpor proti komunismu, stanoví podmínky pro vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, upravuje rehabilitace a dále stanoví některé úkoly Ministerstva obrany (dále jen „ministerstvo“).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) dobou nesvobody úsek československých dějin od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989,
b) odbojem a odporem proti komunismu účast na akcích směřovaných proti komunistickému režimu v Československu projevená ať již jednotlivě či ve skupině na základě politického, náboženského či mravního demokratického přesvědčení nebo vědomá a veřejná vyjádření takového odporu, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, některou z forem uvedených v § 3 s cílem odstranit, výrazně oslabit či narušit anebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc v Československu a obnovit svobodu a demokracii,
c) občanem osoba, která měla v době nesvobody státní občanství Československé socialistické republiky nebo jejích právních předchůdců (dále jen „československé státní občanství“), a dále i osoba, která byla československého státního občanství rozhodnutím státních orgánů v době nesvobody zbavena.
§ 3
Formy odboje a odporu proti komunismu
(1) Formou odboje a odporu proti komunismu se rozumí ozbrojený nebo jiný srovnatelný boj vedený proti komunistickému režimu v Československu, provádění sabotáží, spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu, převaděčství nebo překračování státních hranic za účelem účasti v odboji a odporu proti komunismu (agenti-chodci). Za formu odboje a odporu proti komunismu se rovněž považují s tím srovnatelné jiné statečné činy nebo statečné veřejné postoje na podporu ozbrojených akcí směřovaných proti komunistickému režimu v Československu.
(2) Formou odboje a odporu proti komunismu se dále rozumí soustavná či dlouhodobá anebo jinak významná činnost spočívající v
a) autorství petic nebo obdobných materiálů nebo veřejných vyjádření zaměřených přímo či nepřímo na obnovu svobody, demokracie nebo na oslabení komunistického režimu nebo zabezpečování jejich tisku nebo rozšiřování,
b) organizaci veřejných vystoupení proti komunistickému režimu, vyvíjení politické, publicistické nebo jiné prokazatelně protikomunistické činnosti zaměřené přímo nebo nepřímo na obnovu svobody, demokracie nebo na oslabení komunistického režimu, nebo