Input:

262/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity Garance

č. 262/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
Vláda nařizuje podle § 12 odst. 2 a § 13 odst. 2 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, a k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se za slova „(dále jen „Rada“)“ vkládají slova „ , popřípadě s jejím předsedou,“.
2. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „bodů 3 a 4“ nahrazují slovy „bodů 2 až 4“.
3. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Poskytovatel navrhne po projednání s Radou vlády České republiky pro záležitosti romské komunity (dále jen „Rada pro romské záležitosti“), popřípadě s jejím předsedou, návrh specifického závazného ukazatele na podporu integrace příslušníků romské komunity.“.
4. V § 4 odst. 1 větě první se slovo „její“ nahrazuje slovy „a s Radou pro romské záležitosti, případně s jejich předsedy,“ a věta druhá se nahrazuje větou „Rada tento návrh projedná nejpozději do 15 pracovních dnů od jeho předložení; pokud tak neučiní, platí, že s ním souhlasí.“.
5. V § 4 odst. 2 větě první se slova „stanoveném ve spolupráci“ nahrazují slovem „projednaném“ a slova „orgánem pro integraci“ se nahrazují slovy „Radou pro romské záležitosti“.
6. V § 4 odst. 3 se slova „ve spolupráci“ nahrazují slovy „po projednání“ a slova „orgánem pro integraci“ se nahrazují slovy „Radou pro romské záležitosti“.
7. V § 7 odst. 1 větě poslední se slova „navržení Radou“ zrušují.
8. V § 7 odst. 2 se slova „orgánu pro integraci“ nahrazují slovy „Rady pro romské záležitosti“.