Input:

257/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění účinném k 18.10.2016 Garance

č. 257/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. dubna 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 154/2004 Sb.
 
 
669/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v části třinácté čl. XVI ruší bod 1
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část dvacátou devátou
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část dvacátou třetí
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší části jedenáctou a třicátou devátou
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
ruší část dvanáctou
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část sedmou
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
ruší část pátou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části první, druhou a šestnáctou
91/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část dvacátou první
323/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
ruší část osmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
Čl. IV
Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se slovo „instrumentů“ nahrazuje slovem „nástrojů“.
2. V § 3 odst. 2 písm. a) se slovo „instrumentech“ nahrazuje slovem „nástrojích“.
3. V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo „instrumenty“ nahrazuje slovem „nástroji“.
4. V § 5 odst. 2 se slovo „instrumentů“ nahrazuje slovem „nástrojů“, slovo „veřejného“ se nahrazuje slovem „regulovaného“ a slova „Středisko cenných papírů (dále jen „středisko“), právnická osoba, která vede část evidence střediska podle zvláštního zákona,5Česká národní banka v rozsahu vedení evidence dluhopisů podle zvláštního zákona.6“ se nahrazují slovy „centrální depozitář,5Česká národní banka v rozsahu vedení evidence cenných papírů.“.
Poznámka pod čarou č. 5) zní:


5Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.“.
5. V § 5 odst. 3 se slovo „majitel“ nahrazuje slovem „vlastník“ a slovo „instrumentu“ se nahrazuje slovem „nástroje“.
6. V § 6 odstavec 5 zní:
„(5) V řízení, které se dotýká osob v počtu vyšším než je 50, lze doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou.“.
7. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Rozhodnutí, proti němuž nemá podání opravného prostředku odkladný účinek, a rozhodnutí, proti kterému není opravný prostředek přípustný, je doručeno okamžikem vyvěšení na úřední desce Komise.“.
8. V § 7a odst. 1 se v úvodní části textu za slovo „zákoníkem“ vkládají slova „a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu“.
9. V § 7a odst. 1 písm. b) se slovo „registrovány“ nahrazuje slovem „kótovány“.
10. V § 7a odst. 2 se za slovo „zákonem“ vkládají slova „, zákonem o podnikání na kapitálovém trhu“.
11. V § 7a odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Vykonatelné rozhodnutí o pozastavení výkonu hlasovacích práv zašle Komise rovněž společnosti, v níž byl výkon hlasovacích práv povinné osoby pozastaven, centrálnímu depozitáři a uveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
12. § 8 zní:
㤠8
(1) Komise je oprávněna
a) vyžadovat informace nebo podklady od osoby, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá jejímu dozoru,
b) vyžadovat informace nebo podklady od každého, je-li to nutné k šetření skutečnosti, nasvědčující porušení povinnosti, týkající se ochrany vnitřních informací nebo manipulace s trhem podle zvláštního zákona,
c) provést státní kontrolu podle zvláštního zákona u osoby, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá jejímu dozoru, včetně státní kontroly na místě.
(2) Komise může uplatnit