Input:

256/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. Garance

č. 256/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. června 2012,
kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 20 odst. 8, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 27 odst. 6, § 31 odst. 1, § 38 odst. 7 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova „do budovy“ nahrazují slovy „a pobyt v budově“ a slova „dopoledního vyučování a nejméně 15 minut před začátkem odpoledního vyučování“ se nahrazují slovy „vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním“.
2. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin stanoví škola s přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků.“.
3. V § 1 se na konci odstavce 5 doplňují věty „V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlédne k základním fyziologickým potřebám žáků.“.
4. V § 1 se odstavec 7 zrušuje.
5. V § 2 odst. 2 se slova „nebo potvrzení tento průkaz nahrazující“ zrušují.
6. V § 2 odstavec 3 zní:
„(3) Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně.“.
7. V § 3 odst. 3 se slova „1 den“ nahrazují slovy „2 dny“.
8. V § 4 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:
„(8) Počet žáků ve třídě samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením a počet žáků individuálně integrovaných do třídy školy se řídí zvláštním právním předpisem19.
(9) Do průměrného počtu žáků na třídu podle odstavců 1 a 3 až 5 se nezapočítávají třídy, pro které stanoví zvláštní právní předpis odlišné nejnižší počty žáků z důvodu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


19Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.“.
9. V § 5 odst. 1 se slova „přihlásí alespoň 7 žáků ve školním roce“ nahrazují slovy „při zahájení výuky přihlásí alespoň 7 žáků“.
10. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„(2) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky5nebo v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, a žákovi, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí6, poskytuje učebnice, učební texty a