Input:

256/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 256/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. května 2002,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 489/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 3 se číslovka „30“ nahrazuje číslovkou „35“.
2. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně poznámek pod čarou č. 8a) a 8b) zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
PŘEVEDENÍ VÝKONU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ STÁTU V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU, PROVOZOVÁNÍM A ÚDRŽBOU DÁLNICE
§ 18a
Financovat a zajišťovat výstavbu, provozování a údržbu dálnice lze na základě smlouvy o převedení výkonu některých práv a povinností státu jako vlastníka dálnice (dále jen „koncesionářská smlouva“) na právnickou osobu (dále jen „koncesionář“) vybranou postupem podle zákona o schvalování veřejných zakázek.2b
§ 18b
Úhrada za výstavbu, provozování a údržbu dálnice je koncesionáři na základě koncesionářské smlouvy poskytována postupně v závislosti na ujednání o rozložení rizik, obsaženém v koncesionářské smlouvě, po dokončení výstavby dálnice z příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury určených na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby dálnic.8a
§ 18c
Koncesionářskou smlouvu s koncesionářem uzavře jménem státu Ministerstvo dopravy a spojů po projednání s Ministerstvem financí s předchozím souhlasem vlády.
§ 18d
(1) Koncesionářskou smlouvou se stát zavazuje odevzdat koncesionáři územní rozhodnutí pro výstavbu dálnice. Koncesionář se zavazuje v území určeném v územním rozhodnutí zajistit na své náklady financování a výstavbu dálnice, její provozování a údržbu. Koncesionářská smlouva se uzavírá na dobu nejméně 25 let (dále jen „koncesionářská doba“).
(2) Úhradu podle § 18b lze koncesionáři poskytovat ode dne zahájení provozu na dokončené dálnici.
(3) Po skončení smluvní doby je koncesionář povinen odevzdat vybudovanou a provozovanou dálnici včetně jejího příslušenství státu a stát se zavazuje tuto dálnici převzít, odpovídá-li její stavební a dopravně technický stav stavu stanovenému v koncesionářské smlouvě. Součástí odevzdání a převzetí dálnice je společné prohlášení o vzájemném vypořádání všech závazků z koncesionářské smlouvy.
§ 18e
Obsah koncesionářské smlouvy
Koncesionářská smlouva musí obsahovat
a) vymezení úseku dálnice, který je předmětem výstavby, provozování a údržby a lhůtu jeho výstavby,
b) stanovení výše celkové investice a návratnosti vynaložených prostředků,
c) stanovení technických kritérií pro výstavbu, provoz a údržbu úseku dálnice a způsob kontroly jejich dodržování,
d) závazek státu předat koncesionáři území určené územním rozhodnutím k výstavbě úseku dálnice,
e) rozložení rizik mezi stát a koncesionáře po dobu výstavby, provozování a údržby úseku dálnice a závazek koncesionáře toto území převzít,
f) závazek koncesionáře financovat a zajistit výstavbu, provoz a údržbu úseku dálnice podle parametrů stanovených smlouvou,
g) závazek koncesionáře zajistit zpracování projektové dokumentace k výstavbě dálnice a stavební