Input:

256/2000 Sb., Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění účinném k 1.1.2020 Garance

č. 256/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. července 2000
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
128/2003 Sb.
(k 4.6.2003)
mění 37 novelizačních bodů
128/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, viz čl. IV 128/2003 Sb. bod 3 (nabytí účinnosti)
128/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší, viz čl. IV 128/2003 Sb. bod 4 (pozbytí účinnosti)
ÚZ 248/2003 Sb.
 
 
41/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část čtvrtou; novelu zákona o zadávání veřejných zakázek
85/2004 Sb.
(k 19.2.2004)
v § 1 odst. 2 vkládá písm. d) a doplňuje písm. l), v § 9a ruší písm. c), v § 10 doplňuje větu, v § 11 odst. 5, v § 12 mění odst. 1 a doplňuje odst. 3
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část sedmou; novelu zákona o DPH
482/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
v § 4 odst. 1 mění písm. a) a v § 6a odst. 6, vkládá § 6c, v § 9a mění písm. c), v § 11 odst. 9 a 10
441/2005 Sb.
(k 10.11.2005)
mění, 53 novelizačních bodů
ÚZ 5/2006 Sb.
 
 
130/2006 Sb.
(k 14.4.2006)
vkládá v § 11 odst. 4 a § 13c, mění § 11a odst. 10
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 12b
35/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění § 11 odst. 4 a § 11a; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 291/2009 Sb.
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 13 odst. 6 - změnu nelze uskutečnit, neboť § 13 byl zrušen zák. č. 291/2009 Sb.
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění; nové přechodné ustanovení
291/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 12b
ÚZ 367/2009 Sb.
 
 
251/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 11a odst. 6
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 12a odst. 6
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 4 a § 10 odst. 1 písm. b); nové přechodné ustanovení
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 6b odst. 3
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 12a
179/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 61 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 9 a vkládá nový § 13d
128/2016 Sb.
(k 10.5.2016)
mění § 6a
242/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
ruší část šestou
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 11 odst. 8
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 12c, § 12d a § 12e
295/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 1, § 6b, § 7, § 9, § 11a, § 13d; ruší § 11e; nové přechodné ustanovení
295/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 1, § 6a, § 13b; ruší § 11d, § 11f a § 11h
208/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění § 6a, § 10, § 11
208/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 1, § 11, § 11a, § 12, § 12a; nové přechodné ustanovení
314/2019 Sb.
(k 29.11.2019)
mění § 6a odst. 1 písm. c)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND
§ 1
(1) Zřizuje se Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“). Fond je právnickou osobou se sídlem v Praze. Fond je správním úřadem a náleží do působnosti Ministerstva zemědělství (dále jen „ministerstvo“).1)
(2) Fond v souladu s právními předpisy, právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,
a) rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace,
b) provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků a potravin,
c) prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny, případně výrobky, které vznikly zpracováním intervenčně nakoupených zemědělských výrobků nebo potravin,
d) provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků,
e) (zrušeno zák. č. 295/2017 Sb. k 1.1.2019),
f) (písm. f) dříve e) pozbývá platnosti dnem 1.5.2004 podle čl. IV bodu 4 zák. č. 128/2003 Sb.)
g) poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,
h) rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin a kontroluje plnění podmínek poskytnutí licence,
i) provádí činnosti související se systémem záruk pro zemědělské výrobky a potraviny,3)
j) (zrušeno zák. č. 295/2017 Sb. k 1.1.2019),
k) provádí další opatření podle § 2a zákona o zemědělství,
l) provádí § 2c zákona o zemědělství Program rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (dále jen „Program rozvoje venkova“)
m) provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropské unie v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření,
n) provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání seskupení a organizací producentů zemědělských výrobků nebo potravin, včetně mezinárodních, seskupení a organizací meziodvětvových organizací a dohod producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropské unie,
o) provádí činnosti související se systémem schvalování mezinárodních kontrolních a dozorčích společností podle předpisu Evropské unie9) ,
p) provádí opatření vyplývající z mezinárodní smlouvy10) ,
q) provádí činnosti související se získáváním, zpracováváním a předáváním cenových a tržních informací, včetně evidence smluv, podle příslušných právních předpisů Evropské unie
r) provádí činnosti související s reprezentativním výběrem zemědělských výrobků nebo potravin, se stanovením národních referenčních a referenčních množství zemědělských výrobků nebo potravin, s reprezentativním výběrem oblastí pěstování zemědělských výrobků nebo výroby potravin, popřípadě s reprezentativním výběrem