Input:

253/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 253/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. června 2012,
kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Zákon č. p, o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. § 24 a 24a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22 znějí:
„Zabezpečování letecké dopravy a letecké přepravy
§ 24
(1) Na základě rozhodnutí ministra armáda v rámci služební dopravy zabezpečí leteckou dopravu
a) jiných osob, než které jsou uvedeny v § 22 odst. 3, které se podílejí na plnění úkolů ozbrojených sil při mezinárodní spolupráci podle § 10 odst. 2 nebo poskytování humanitární pomoci podle zákona upravujícího zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí22anebo na ochraně občanů České republiky v zahraničí,
b) osob cizího státu, které spolupracují při zabezpečení úkolů podle písmene a), nebo
c) osob cizího státu z důvodů zdravotních, humanitárních anebo sociálních.
(2) V rámci služební dopravy armáda zabezpečí leteckou přepravu materiálu, který je nezbytný pro splnění úkolů podle odstavce 1.
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 vydá ministr na základě žádosti ministra zahraničních věcí nebo ministra vnitra.
§ 24a
(1) Na základě rozhodnutí ministra armáda zabezpečí leteckou dopravu nebo leteckou přepravu
a) materiální humanitární pomoci a potřebného vybavení pro pomoc při poskytování humanitární pomoci podle zákona upravujícího zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí22,
b) osob zapojených do poskytování humanitární pomoci podle zákona upravujícího zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí22,
c) osob cizího státu, které spolupracují při poskytování této humanitární pomoci podle písmene b),
d) zdravotně postižených osob ze státu, v němž došlo k mimořádné události, na území České republiky a zpět, popřípadě na území třetího státu,
e) občanů ze zahraničí, kteří se bez vlastního zavinění nemohou dopravit zpět do České republiky,
f) osob a materiálního vybavení pro zabezpečení činnosti a ochrany zastupitelských úřadů v zahraničí,
g) příslušníků Policie České republiky a materiálního vybavení pro zabezpečení činnosti Policie České republiky ve vztahu k ochraně života, zdraví a majetku občanů České republiky nebo ve vztahu k ochraně zájmů České republiky na území cizího státu.
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 vydá ministr na žádost ministra zahraničních věcí nebo ministra vnitra, nebude-li tím ohroženo plnění úkolů armády.
(3) Letecká doprava osob nebo letecká přeprava nezbytného materiálu podle odstavce 1 písm. a) až c) se hradí z prostředků určených na financování humanitární pomoci poskytované do zahraničí22, leteckou dopravu osob nebo leteckou přepravu nezbytného materiálu podle odstavce 1