Input:

253/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 253/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. července 2011,
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 16d odstavce 1 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 6f znějí:
„(1) Členy výboru volí z řad svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti, a to nejpozději do 90 dnů ode dne, ve kterém se konalo ustavující zasedání zastupitelstva kraje, nebo ode dne, kdy došlo k zániku funkce člena výboru podle odstavce 2. Je-li region soudržnosti tvořen jedním krajem, má výbor 15 členů. Je-li region soudržnosti tvořen více kraji, je každý kraj ve výboru zastoupen 8 členy. Zastupitelstvo kraje může člena výboru odvolat.
(2) Funkce člena výboru zaniká
a) zánikem mandátu člena zastupitelstva kraje,
b) odvoláním, nebo
c) odstoupením.
(3) Nezvolí-li příslušné zastupitelstvo kraje člena výboru ve lhůtě stanovené v odstavci 1, může ministr pro místní rozvoj na neobsazené místo ve výboru jmenovat náhradníka z řad zaměstnanců Ministerstva. Náhradník má práva a povinnosti člena výboru, a to do doby, než ho nahradí příslušné zastupitelstvo kraje nově zvoleným členem výboru.
(4) Funkce člena výboru je veřejnou funkcí6f. Člen výboru je povinen se zúčastňovat zasedání výboru a plnit úkoly, které mu výbor uloží.
(5) Výbor rozhoduje usnesením. V případě