Input:

253/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 253/2001 Sb.
[zrušeno č. 503/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 27. června 2001,
kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo „které“ vkládají slova „ke dni 24. června 1991“.
2. V § 1 odst. 1 písm. a) bodu 1 se slovo „tvoří“ nahrazuje slovem „tvořily“ a slovo „náležejí“ se nahrazuje slovem „náležely“.
3. V § 1 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slovo „jsou“ nahrazuje slovem „byly“.
4. V § 1 odst. 1 písm. a) bodu 3 se slovo „jsou“ nahrazuje slovem „byly“.
5. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) postup Pozemkového fondu při převodu zemědělských pozemků na oprávněné osoby, kterým vzniklo právo na jiný pozemek podle § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o půdě“) a na fyzické nebo právnické osoby, na něž toto právo přešlo nebo bylo převedeno (dále jen „oprávněné osoby“),“.
6. V § 2 odst. 1 se písmena b) a f) včetně poznámek pod čarou č. 5), 11) a 12) zrušují.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d) a dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena e) až i).
7. V § 2 odst. 2 se za větu první vkládá nová věta, která zní: „Při převodu zastavěných pozemků se sdělení v případech podle odstavce 1 písm. d), f) až i) nevyžaduje a v případech podle písmene c) se vyžaduje sdělení, pouze pokud jde o § 29 zákona o půdě.“.
8. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka vypouští a doplňují se tato slova: „nebo že ke dni 31. prosince 1949 nebyly ve vlastnictví obcí.“.
9. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka vypouští a doplňují se tato slova: „nebo není-li převodci doručeno ve lhůtě stanovené podle odstavce 2 sdělení příslušného orgánu, s výjimkou případů podle odstavce 1 písm. a) a c), pokud jde o § 29 zákona o půdě.“.
10. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Převodce nemůže svým vnitřním předpisem omezit možnost nabývání pozemků osobami v § 5 až 7.“.
11. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) veřejná vysoká škola zajišťující vzdělávání v zemědělských nebo lesnických oborech (dále jen „veřejná vysoká škola“).“.
12. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Právnickou osobou podle odstavce 1 písm. c) je právnická osoba, která je