Input:

253/1994 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 253/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. prosince 1994,
kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 4 písm. c) se vypouštějí slova „s výhradou uvedenou v § 7“ a čárka za slovem „zařízení“ se nahrazuje tečkou.
2. V § 7 se vypouští druhá věta.
3. V § 8 odst. 4 se v první větě vypouštějí slova „a za rozhlasové a televizní přijímače, podléhající evidenci podle § 7,“.
Čl. II
Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto:
§ 10 písm. a) zní:
„a) výnos z televizních poplatků,“.
Čl. III
Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto:
§ 10 písm. a) zní:
„a) výnos z rozhlasových poplatků,“.
Čl. IV
Zákon České