Input:

251/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, platné do 30.4.2004 Archiv

č. 251/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, platné do 30.4.2004
[zrušeno č. 256/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 7. července 2000,
kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 70/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
„(1) Burza cenných papírů (dále jen „burza“) je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popř. jiných instrumentů kapitálového trhu,1v rozsahu, v jakém to vyplývá z povolení podle § 2.


1§ 8b zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) Ustanovení tohoto zákona, která se týkají cenných papírů, se obdobně použijí též na ty zastupitelné investiční instrumenty, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiné instrumenty kapitálového trhu, na něž se vztahuje oprávnění podle odstavce 1, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.
3. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Ustanovení tohoto zákona, která se týkají kursů cenných papírů, se obdobně použijí na ceny těch zastupitelných investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiných instrumentů kapitálového trhu, na něž se vztahuje oprávnění podle odstavce 1, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
4. V § 1 odst. 4 se doplňuje tato věta: „Burza při své činnosti nevykonává veřejnou správu s výjimkou rozhodování o nepřijetí cenného papíru k obchodování, o pozastavení obchodování s ním a o jeho vyloučení z obchodování podle zvláštního zákona.“.
5. V § 1 odst. 7 se slova „ve svém obchodním názvu nebo jménu“ nahrazují slovy „ve své obchodní firmě nebo názvu“.
6. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) V povolení ke vzniku burzy Komise stanoví, ve vztahu ke kterým instrumentům kapitálového trhu je burza oprávněna organizovat nabídku a poptávku. Komise může v povolení stanovit podmínky, které musí burza splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti. Komise může stanovit oprávnění burzy poskytovat služby podle odstavců 3 a 4.
(3) Pokud je to v povolení ke vzniku burzy uvedeno, je burza oprávněna
a) poskytovat též služby prostřednictvím jiného veřejného trhu, a to i zahraničního, nachází-li se tento zahraniční trh v členském státě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) nebo byl-li jeho výběr schválen Komisí, nebo
b) umožnit organizátorovi veřejného trhu