Input:

250/2008 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel Garance

č. 250/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. června 2008,
kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
Čl. I
V zákoně č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření České národní rady č. 345/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se za § 15 vkládá nový § 15a, který včetně poznámek pod čarou č. 15a až 15c zní:
㤠15a
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely zjišťování a ověřování údajů o fyzických osobách potřebných pro posouzení oprávněnosti uplatněného nároku na finanční náhradu podle § 1 údaje z informačního systému evidence obyvatel15aúdaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu15b.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o
a) státních občanech České republiky15c
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
5. adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
6. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
7. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
8. datum a místo vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
9. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
b) cizincích, kteří jsou obyvateli,
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
6. druh a adresa místa pobytu,
7. rodinný stav, datum a