Input:

247/2007 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev Archiv

č. 247/2007 Sb.
[zrušeno č. 281/2008 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2007,
kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev
Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., a podle § 7a odst. 5 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém banky a spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „družstevní záložna“).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) povinnou osobou
1. banka,
2. družstevní záložna,
b) klientem
1. osoba, které povinná osoba poskytuje své služby na základě smluvního vztahu,
2. osoba, která s povinnou osobou jedná o uzavření smlouvy o poskytování služeb povinné osoby,
3. osoba, jejímž jménem anebo na jejíž účet jedná osoba, které povinná osoba poskytuje své služby na smluvním základě,
4. osoba, jejímž jménem anebo na jejíž účet jedná osoba, která jedná s povinnou osobou o uzavření smlouvy o poskytování služeb povinné osoby,
5. osoba, která je oprávněna k nakládání s peněžními prostředky na účtu osoby, která má s povinnou osobou uzavřenu smlouvu o poskytování služeb povinné osoby,
6. uchazeč o členství v družstevní záložně,
7. osoba, jejímž jménem anebo na jejíž účet jedná osoba, která jedná s družstevní záložnou o členství v družstevní záložně, nebo
8. osoba, která s družstevní záložnou jedná o uzavření smlouvy o poskytování služeb družstevní záložny, aniž by tato osoba byla jejím členem1) ,
c) neprůhlednou vlastnickou strukturou stav, kdy
1. z výpisu z obchodního rejstříku, jiné obdobné evidence země sídla zahraniční osoby, která není zapsána do obchodního rejstříku v České republice, a není-li v zemi sídla této zahraniční osoby taková evidence, pak z úředně ověřené společenské smlouvy, nebo
2. z jiné listiny, kterou byla zahraniční osoba založena a která obsahuje všechny její změny, anebo
3. z důvěryhodného zdroje, na který se povinná osoba důvodně spoléhá, nelze zjistit, kdo je společníkem klienta-právnické osoby, která nemá právní formu akciové společnosti, nebo ovládající osobou2) klienta-právnické osoby, která má právní formu akciové společnosti; o neprůhlednou vlastnickou strukturu se nejedná, pokud jsou akcie klienta kótované podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu3) , nebo pokud jde o zahraniční akciovou společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na veřejném trhu,
d) zemí původu stát,
1. jehož je fyzická osoba státním příslušníkem,
2. v němž je fyzická osoba přihlášena k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, nebo
3. v němž má právnická osoba své sídlo, pobočku nebo provozovnu,
e) rizikovým faktorem klienta
1. země původu klienta, země původu osoby ovládající2) klienta-podnikatele, země původu zřizovatele klienta, který je nadací podle zákona o nadacích a nadačních fondech4) ,nebo zakladatele klienta,