Input:

245/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2012 Garance

č. 245/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. I
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 102/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie67a upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob týkající se“.
Poznámka pod čarou č. 67 zní:


67Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.„.
„g) distributorem osoba, která uvádí přípravek na trh,
h) profesionálním uživatelem osoba, která používá pesticidy v rámci svých profesních činností, jak v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích,“.
2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.“, věta „Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.“ a věta „Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem některých účinných látek.“ nahrazují větou „Směrnice Rady 2009/143/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování.“.
3. V § 2 odst. 1 písm. a) bodě 11, § 2 odst. 1 písm. n) úvodní části ustanovení a bodech 1 a 3, § 2 odst. 1 písm. r) bodech 1 a 2 a závěrečné části ustanovení, § 2 odst. 2 písm. a), e), s) a w) až y), § 3 odst. 2, § 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 2, § 7 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 7 odst. 5 písm. a), § 10 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 11 odst. 2 a 3, § 15 odst. 1 písm. a), § 21 odst. 1 písm. d), § 21 odst. 7 a 9, § 22 odst. 2, § 22 odst. 5 písm. b) a závěrečné části ustanovení, § 22 odst. 6, § 23 odst. 1 písm. b), § 23 odst. 2 písm. b), § 25a odst. 1, § 25b odst. 3, § 26 odst. 1 písm. c), e) a f), § 26 odst. 11 písm. b), § 27 odst. 1 úvodní části ustanovení a písm. a) a b), § 27 odst. 3, § 29 odst. 1 a 6, § 54 odst. 9, § 63 odst. 9, § 71 odst. 1 písm. g) až i), § 71 odst. 3 písm. a), § 72 odst. 2, § 72 odst. 5 písm. j), § 72 odst. 6, 12 a 14, § 74 odst. 1 písm. k), § 75 odst. 7, § 76 odst. 6 písm. a), § 76a odst. 1 a 2, § 80 odst. 1, § 80 odst. 2 písm. f), § 80 odst. 4 písm. b) a § 80 odst. 6 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
4. V § 1