Input:

245/1991 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku Garance

č. 245/1991 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 117/1995 Sb.]
ZÁKON
ze dne 30. května 1991,
kterým se mění a doplňuje opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, se mění a doplňuje takto:
1. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Jde-li však o poživatele důchodu z důchodového zabezpečení a osoby, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné,2činí výše příspěvku 220 Kčs měsíčně. Jsou-li splněny podmínky pro nárok na příspěvek ve výši 220 Kčs měsíčně jen pro část kalendářního měsíce, náleží tento příspěvek za celý kalendářní měsíc; zanikne-li však v průběhu kalendářního měsíce nárok na výplatu důchodu nebo výchovného, náleží příspěvek v této výši naposledy za kalendářní měsíc, ve kterém náležela poslední dávka této splátky.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
2. V § odst. 6 se slova „vedeného u Státní banky československé“ nahrazují slovy „federálního ministerstva financí3) “.
3. § 5 odst. 3 zní:
„(3) Splní-li se podmínky pro nárok na příspěvek ve výši stanovené v § 3 odst. 2 v průběhu kalendářního měsíce, rozdíl ve výši příspěvku doplatí plátce, který je příslušný k výplatě vyššího příspěvku, a to v nejbližším výplatním termínu.“.
4. § 5 se doplňuje odstavcem 5, který zní:
„(5) Příspěvek náležející osobám, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, avšak tyto dávky na ně nenáleží, se vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření; je-li dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež z jiných důvodů než z důvodů léčení, popřípadě z důvodu plnění povinné školní docházky nebo přípravy pro budoucí povolání, vyplácí se příspěvek tomuto ústavu (zařízení).“.
5. § 6 odst. 4 zní:
„(4) Pokud se zjišťuje pro účely jiných právních předpisů výše příjmu osoby, k příspěvku se nepřihlíží, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.“.
6. V § 8 odst. 2 věty druhá a třetí